KONNCEPT je odlučan i posvećen zaštiti vaše privatnosti i ličnih podataka tokom njihove obrade. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza, uspostavljanja i ostvarivanja prava i obaveza iz ugovornog odnosa, kao i vaša prava i mogućnosti u vezi sa tim.
KO JE ODGOVORAN ZA BEZBEDNOST PRIKUPLJENIH LIČNIH PODATAKA
Kompanija je odgovorna za bezbednost prikupljenih ličnih podataka.

Vaše podatke će obrađivati KONNCEPT kao kontrolor podataka. U cilju zaštite ličnih podataka, omogućavanja njihove obrade i ostvarivanja vaših prava kao subjekta čiji se lični podaci obrađuju, lični podaci se mogu preneti na fizička i pravna lica sa kojima sarađujemo na osnovu naših ugovornih ili zakonskih obaveza (npr. poreski savetnici, računovodstvo služba, advokatske kancelarije, nadležni državni organi).

KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO
Lični podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

– podatke za uspostavljanje i održavanje kontakta, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, mesto stanovanja, matični broj, zanimanje-poslovna funkcija, poštanska adresa, poslovna adresa, broj fiksnog telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, elektronska pošta ( e- e-mail);

– podatke u vezi sa izdavanjem računa i obradom plaćanja i sprovođenjem zakonskih obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, kao što su brojevi bankovnih računa, podaci o platnim karticama i druge relevantne informacije;

– dalje poslovne informacije koje su apsolutno neophodne za ostvarivanje ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene, kao što su uputstva, konkretni zahtevi i/ili nalozi;

– ranije objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i registara;

– pojedinosti međusobne komunikacije (pisana prepiska i sl.) kao i obavljeni razgovori u obimu neophodnom za ostvarivanje prava i obaveza iz ugovornog odnosa.

KAKO PRIKUPLJAMO LIČNE PODATKE
Prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke u zavisnosti od okolnosti, uključujući:

– kada i ako je prikupljanje podataka o ličnosti neophodno radi zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz njega;

– kada nas kontaktirate direktno ili putem elektronskih komunikacija i/ili naše zaposlene u cilju uspostavljanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa za ostvarivanje poslovnog odnosa;

– kada naši zaposleni dođu u kontakt sa Vama ili pravnim licem u kojem ste akcionar, imalac poslovnih udela, imalac direktnog ili indirektnog ekonomskog interesa ili obavljate odgovarajuću funkciju, uključujući i radni odnos, u cilju zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanje interesovanja radi ostvarivanja poslovnog odnosa;

– u svrhu distribucije promotivnog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga;

– u određenim okolnostima prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke preko trećih lica. Na primer, možemo prikupljati lične podatke od pravnog lica sa kojim ste u poslovnom odnosu, drugih pravnih lica sa kojima vaše pravno lice ima poslovni odnos, drugih javno dostupnih registara, evidencija i registara.

DA LI STE OBAVEZNI DA NAM DATE SVOJE LIČNE INFORMACIJE
U principu, sve lične podatke nam dajete dobrovoljno; po pravilu, nema negativnih ili štetnih posledica ako odlučite da nam ne date svoje lične podatke. Međutim, postoje okolnosti kada Društvo ne može da preduzima poslovne aktivnosti, uključujući i pravne radnje, bez Vaših ličnih podataka, na primer kada su lični podaci neophodni za obradu Vaših naloga, instrukcija, zahteva i zahteva, u cilju uspostavljanja obligacionog pravnog odnosa. U svim ovim slučajevima, prikupljanje i obrada vaših ličnih podataka je uslov za pružanje naših usluga, osim ako postoji neki drugi pravni osnov za njihovo prikupljanje, kao što je pravni ili ugovorni osnov.

SVRHE ZA KOJE OBRAĐUJEMO LIČNE PODATKE
Lične podatke obrađujemo isključivo u sledeće svrhe (u daljem tekstu: Dozvoljene svrhe):

radi zasnivanja i ostvarivanja prava i ispunjavanja obaveza iz radnog odnosa;
radi ostvarivanja prava radnika propisanih posebnim zakonima;
radi ostvarivanja prava Preduzeća kao poslodavca iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom;
radi zaštite bezbednosti i zdravlja radnika;
radi izrade i dostavljanja promotivnog materijala;
radi zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz njega;
radi upravljanja i administriranja poslovnih procesa u vezi sa ispunjenjem ugovora i ostvarivanjem prava i obaveza iz istog, uključujući obradu plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u vezi sa navedenim;
radi usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obaveza kao i obaveza koje mogu proisteći iz prava Evropske unije kao i prava trećih zemalja u